Vi har vært i kontakt med Moss kommune ang avklaring av ansvarsforhold med veiene i borettslaget og får følgende tilbakemelding:

”Her er kart som viser kommunale veier i området. Heltrukne streker er veier, stiplede streker er gang- og sykkelveier. Timingen på din henvendelse er veldig god. Vi har i dag startet arbeidet med å lage ny skiltplan for området. Det betyr at det kan bli noen endringer fra hvordan det er i dag. Målet for kommunen i dette arbeidet er at det skal bli mer tydelig og forutsigbart hvor det er lov/ikke lov å kjøre bil/mc/moped. Gang- og sykkelveiene vil bli bedre skiltet. Vi vil også vurdere om bommene står på riktig plass. Dersom vi ser behov for endringer som vil påvirke borettslaget vil du som leder i borettslaget bli kontaktet. Har dere som borettslag ønsker så ta kontakt. Reglene for skilting langs offentlig vei er strenge og noe stive. Alt skal på høring til politiet og det er Statens Vegvesen som har skiltmyndighet på de fleste skiltene. Dette arbeidet må derfor påregnes å bli noe omstendelig og ta noe tid.

Alle kostnader i forbindelse med arbeidet dekkes av kommunen.

Prosjektleder i arbeidet er Malin Eidal, hun står på kopi i denne e-posten. Kontakt henne ved spørsmål videre”.

Dette er ny informasjon for oss, derfor skal vi ha befaring med Moss Kommune og vi vil da få mer detaljer med tanke på ansvarsforhold ved brøyting, strøing, bommene, skilting etc. . Vi holder dere informert.

Tilgrising og tagging/maling på bygninger

Ber alle beboere respektere at tilgrising, tagging/maling på vegger på borettslagets eiendom IKKE er lov. Beboere/andelseiere har bruksrett til egen bolig i lagets eiendom ,men det er borettslaget som har ansvaret for bygning.

Møteplass/samlingsplass ved brann

Vi har hengt opp skilt for møteplass/samlingsplass ved brann. Skiltet er hengt opp på boden som står på garasjetaket.