Det har vært et begivenhetsrik år for Helgedal borettslag, da oppstart av rehabiliteringen ble igangsatt i månedsskiftet mai/juni etter godkjent innstilling fra styret på Generalforsamlingen 24. mars 2022.

Veien for å komme dit har vært utfordrende og krevende med korona, flere totalentreprisekonkurranser, samt utskifting av OBOS Prosjekt AS som stod for forprosjektet. På grunn av manglende tillitt, samt uvillighet til å gå i nye forhandlinger med entreprenør (etter at vi fikk forelagt et tillegg i totalentreprisekost på 12,5 millioner), valgte styret å avslutte samarbeidet med OBOS Prosjekt AS høsten 2021. Det medførte at den planlagte ekstraordinære generalforsamling oktober 2021 ble utsatt. Forhandlingene ble åpnet igjen i november 2021 hvor styret besluttet å ta kontakt med de 3 laveste tilbyderne for å få en oppdatert pris pr 22.12.2021. Styret valgte da å bruke Bugge prosjekt AS til å lede totalentreprisekonkurransen fra ny tilbudsforespørsel, evaluere innkomne tilbud, innstille valg av entreprenør til styret og forhandle kontrakt med entreprenør.

Resultatene av dette ble at KF ble valgt som totalentrepriseentreprenør og kostander og budsjett ble fremlagt på beboermøte 1.3.2022 for deretter å bli godkjent i Generalforsamlingen 24.3. Med å ta den ekstra runden på forhandlinger, så sparte borettslaget 9 millioner kroner og i tillegg ble det forhandlet på fast prisstigning i avtalen (inkludert lønns og prisstigning) istedenfor prosentvis prisstigning, noe vi kan være veldig glad for i dag, når vi ser på den generelle lønns- og prisstigningen.

Status

Rehabiliteringen går sin gang og informasjon er blitt delt ut underveis og ligger på nettsiden. Informasjonen har omhandlet praktiske ting, status, hvilke valg som er tatt og økonomien i prosjektet. Entreprenør er i dag 2,5 uker forsinket. Forsinkelsen skyldes noe reparasjon av råteskader samt tiltak som vi som byggherre har initiert. Kontrakts avtalt byggetid er 24 kalendermåneder fra 18.05.22. Ny sluttfrist pr. 31.12.22 er 01.06.24.

Beboermøter er gjennomført med rekke 9.

Økonomi

Kontraktsum med KF Entreprenør er på Kr 84.408.383,- inkl. mva. Påløpt pr 31.12.22 Kr 22.097.375,-. Dette tilsvarer at det er utført ca 28% av kontrakts-arbeidene. Det er avsatt for uforutsette arbeider og tilleggsarbeider kr 8.068.736,- Av dette er det bestilt endringer for kr 4.742.870,- Påløpt endring/tillegg for Kr 2.535.011,25 pr. 31.12.22

Tilleggsarbeider er i hovedsak utbedring brannforhold iht. forskrift, samt ekstra vinduer og takutstikk. I tillegg har det vært uforutsette arbeid som i hovedsak er råteskader, feil på elanlegg etc.

Rekkverk på balkonger

Pr i dag eksisterer det mange ulike rekkverk på balkonger, men de fleste som er fra opprinnelsen har enten tett liggende kledning eller spalter som rekkverk på balkong. Spaltene som er i dag er ikke godkjent pga. klatresikring. Rekkverk skal utføres etter NBI blad 536.112, som beskriver maks 20 mm spalter. For å standardisere og for borettslagets uttrykk blir alle balkonger med spalter på hhv 20 mm. Dere som eventuell skulle ønske det tett, kan da selv sette fleksiglass el. på baksiden.

Isolerte boder

I forbindelse med rehabiliteringen er det avdekt at boder har blitt isolert uten lufting og det har da oppstått kondens og følgeskader, da dette har blitt utført på feil måte. KF entreprenør står ikke ansvarlig for skader og følgeskader grunnet feil utførelse av beboer i forbindelse med garantien etter at rehabilitering er utført på boder. Dette hvis beboer selv foretar en etterisolering av boden og at det da ikke blir utført på rett måte.