Framdrift

Entreprenør holder fremdriften og er en og en halv uke bak oppsatt framdriftsplan som tidligere informert. Dette pga. endringer som vi som byggherre har initiert.

For å holde fremdrift, samt utfordringer med vær, ønsker entreprenør å kunne ha mulighet til å jobbe på lørdager med papptekking på tak. Dette vil bli avtalt med de rekkene det gjelder av hensyn til dere beboere og vil da i tilfelle foregå i tidsrommet mellom kl. 10.00 til 16.00.

Kledning leveres ferdig grunnet og med et strøk. Toppstrøket tas etter det er satt opp, men kan ikke utføres hvis temperatur er under 10 grader. Derfor vil kledning som blir satt opp i vinter, males med toppstrøk til våren.

Økonomi

Prosjektet har god økonomisk styring. Alle fakturaer med underbilag med spesifiserte kostnader kontrolleres i fire ledd fra byggherren; Prosjektleder, Byggherre v/styreleder, Byggherreombud og Handelsbankens byggelåns oppfølger
fra Multiconsult.

Som tidligere informert, har vi gjort en besparelse på ca. 5 mill. pga. endring i forhold til fremgangsmåte på skifte av tak belegg.

Imidlertid ser vi i ettertid at brannforebyggende tiltak burde hatt et større fokus i kravspesifikasjonen i tilbudsinnhentingen etter nye opplysninger vi har fått forelagt. Vi har derfor valgt å gjøre tiltak for å forebygge brannspredning og har da lagt vekt på en løsning som gir en god utbedring uten å endre konstruksjonen. Dette har en kostnad på ca. 6 mill. og omhandler følgende;

Gips bak kledningen i leilighetskiller og under gesims på hver side av seksjonene. Gips i bodvegger der hvor de ligger mot annen seksjon , eller har stor fare for brannsmitte mot nabo. Det gipset bak kledning på gavler hvor det er sprang i fasadene.
Disse tiltakene forbedrer brannsmitte mellom seksjonene betraktelig i forhold til opprinnelig konstruksjon. Arbeidene er utført iht. Sintef sine anbefalinger om brann utbedring, samt relevante NBI blader og preaksepterte løsninger.

Bygninger skal følge Lov om Brannvern av 1985 og § . 8. Oppgradering av byggverk sier følgende:

§ 8.Oppgradering av byggverk
Eieren av et byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

Vannkraner ute

De- og remontering av vannkraner er med i kontrakten, men vi ser nå at vannkranene er i så dårlig forfatning med mye malingrester, skjøter, ødelagte kraner, bøyde rør etc. og må oppgraderes. Rør og deler blir skiftet i sin helhet fra stuss ut av grunnmur på samtlige og vi får garanti på den nye delen av disse. Imidlertid forutsetter garantien at vannet blir stengt av og at rør blir drenert.

Takutstikk

Takutstikk over endevegger er tatt inn som et skadeforebyggende tiltak, da det er registrert at eksisterende tak på endevegger som flukter med veggen, er årsak til at fukt driver inn i konstruksjonen. Løsning med takutstikk sørger også for bedre utlufting bak panelet.

Beboermøte med entreprenør

Beboere som har innebygde inngangspartier og lettak over terasser/plattinger, hvor det lager problem med fremkommeligheten for entreprenøren, vil få beskjed om at disse må i noen tilfeller demonteres og eventuelt remonteres av beboer. Dette er i de tilfeller det ikke er mulig for entreprenør å komme frem med stillas for å få utført kontraktsarbeider. Informasjon om dette vil bli gitt direkte til de beboerne det gjelder i beboermøte.

Kontakt:

Kontaktperson hos entreprenør er: Cato Hov Murberg tlf.: 472 53 481 eller e-post: cato@kfentreprenor.no

Kontaktperson hos byggherre er :
Byggherreombud, Egil Johansen tlf: 922 23 444 eller e-post: egil100@online.no