Rehabiliteringen er godt i gang og entreprenør starter med rad 5 i disse dager. Entreprenør holder fremdriften, men er en og en halv uke forsinket, pga. endringer som vi som byggherre har initiert i forhold til vinduer og andre branntiltak som vi så som nødvendig. Imidlertid har rad 1 hatt stillas i mye lengre tid enn forespeilet, da det har skjedd ting underveis som har påvirket fremdriften på denne raden. Det er både positive og negative sider med å være først i køen ved oppstart, da ikke alt kan forutsi på forhånd og avgjørelser må tas underveis. Dere i rad 1 har vært tålmodig og entreprenør og styret har prøvd etter beste evne å svare og informere når det har kommet spørsmål rundt dette.

Stillasene på rad 1 blir fjernet i løpet av neste uke og vinduer blir satt inn i uke 39.

Etter dialog med entreprenør har styret besluttet å gjøre en endring i forhold fremgangsmåte på skifte av tak. Entreprenør anbefaler at takpapp blir liggende som et besparende tiltak. Begrunnelsen for dette er at entreprenør får utført kontroll av undertak uten at takpapp fjernes. Der hvor eventuelt råte oppdages, vil dette utbedres lokalt. Det har ikke vært funn av råte hittil og entreprenør kontrollerer og dokumenterer alle tak. Taksperre som er i dag avviker fra dagens standard og om pappen rives av, blir bordtak ustabilt, da eksisterende papp holder dette stabilt. I tillegg minsker vi avfallet med 213 tonn. Dette blir en besparelse på kr. 5.116.116,- for borettslaget som kommer til fratrekk på totalsummen for rehabiliteringen.

Som nevnt tidligere gjennomfører entreprenør beboermøte i forkant av oppstart på radene. Her går entreprenør igjennom hele prosessen med beboer og alt som blir avdekt og snakket om, blir skriftlig dokumentert og arkivert i egen mappe for hver enkelt andel. Dette for at alt kan gå etter i etterkant av rehabiliteringen og at alt som blir gjort blir registrert. Kontaktperson hos entreprenør er

Cato Hov Murberg tlf. : 472 53 481 eller e-post cato@kfentreprenor.no

Hvis det er spørsmål ut over dette fra dere beboere, kan byggherreombud Egil Johansen kontaktes på tlf. 922 23 444 eller e-post egil100@online.no

Byggherreombud har tett dialog med styret og både styreleder og byggherreombud stiller på byggherremøte hver 14 dag med entreprenør og prosjektleder. I tillegg blir andre som Handelsbanken, byggekontrollør, vaktmester og kontraktsansvarlig innkalt ved behov. Møtene gjennomføres for å holde i alle trådene som oppstår underveis og oppfølgning av det som er fastsatt i kontrakten, både i forhold til økonomi, HelseMiljøSikkerhet (HMS) og plan Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplasser (SHA), endringsmeldinger og andre planer.

Oppdaterte fremdriftsplaner og annen prosjektinformasjon, finner dere på informasjonstavlen som henger på veggen på brakkeriggen til KF ved innkjøringen til garasjen.

Når det gjelder maling av levegger og gjerder, skal borettslaget bekoste dette og beboerne maler selv. Leveggene skal males i dempet sort som husene og gjerdene skal males i hvit farge (nysnø), ref. vedtak av Ekstraordinær generalforsamling av 14.06.2022. Ta kontakt med oss på mail helgedal.brl@mittvbbl.no , når dere trenger maling til levegger og gjerder.

Fortsatt lykke til til alle beboere med rehabiliteringen og vi synes det blir veldig fint med en oppgradering av borettslaget