Her finner du hjelp og fremgangsmåter for andelseiere og beboere i Helgedal borettslag. Styret ber om at dette brukes før man tar kontakt med styret.

Er det ting som mangler, eller du har forslag til ting som burde vært med her ber vi om at du sender styret en epost med forslag til helgedal.brl@mittvbbl.no

Ønsker du å foreta en faseendring eller oppføre et tilbygg? Borettslagets vedtekter 4-1 (5) regulerer dette:

En andelseier kan med styrets godkjenning, etter forutgående vedtak i generalforsamlingen, jf vedtektenes pkt 8.3.a, for egen regning oppføre påbygg, tilbygg, platting m.v. i tilknytning til sin boenhet. Før arbeid kan igangsettes må det foreligge skriftlig tillatelse fra borettslagets styre foruten at arbeider ikke kan igangsettes før andelseier fremlegger skriftlig dokumentasjon for at tiltaket er godkjent av plan- og bygningsmyndigheten, evt dokumenterer at det ikke er nødvendig med slik godkjenning/tillatelse. Andelseier er ansvarlig for at alle arbeider utføres i samsvar med plan- og bygningslovens regler, herunder gjeldende byggeforskrifter. Evt. skader som blir påført borettslagets eiendom, herunder utomhusarealer, skal utbedres av andelseier for vedkommendes egen regning.

Borettslaget kan sette vilkår for å gi samtykke, herunder vilkår om at andelseier for egen regning må rive/fjerne tiltaket dersom dette er nødvendig av hensyn til borettslagets vedlikehold av bygningsmasse med tekniske installasjoner, herunder drenering.

Fremleie

Regler for utleie er fastsatt i Borettslagsloven og Helgedal borettslag sine vedtekter. Andelseiere kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

§4 Borett og bruksoverlating

1: Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

2: Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:

 • Andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år
 • Andelseieren er en juridisk person
 • Andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner
 • Et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen
 • Det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.
 • Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.
 • Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.

3: Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.

4: Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

5: Andelseiere som overlater bruken av andelen til andre, skal til en hver tid holde styret orientert om hvordan han kan nås, så lenge bruken av andelen er overlatt til andre.

Det skal sendes søknad til styret for hvert enkelt dyr som det ønskes å holde. I søknaden forplikter du deg til å overhold følgende regler som er vedtatt av generalforsamlingen:

 1. Jeg bekrefter at jeg er kjent med gjeldene politivedtekter angående husdyrhold og straffebestemmelser som gjelder for å holde husdyr.
 2. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som mitt husdyr måtte påføre person eller eiendom.
 3. Jeg respekterer at det er båndtvang hele året i borettslaget, og at husdyr skal alltid føres i bånd innenfor borettslagets område.
 4. Mitt husdyr skal ikke luftes nær lekeplass, sandkasser og lignende, men tas med til egnet luftested. Egen hage skal ikke brukes som luftegård for at husdyret skal gjøre fra seg
 5. Jeg forplikter meg straks til å fjerne ekskrementer som mitt husdyr måtte etterlate på veier, plener, i bed og lignende.
 6. Jeg er innforstått med at jeg er ansvarlig for at husdyrholdet ikke blir til ulempe eller sjenanse for andre beboere. Dersom det fremsettes berettigede klager over at mitt husdyrhold sjenerer naboer med lukt, bråk etc. eller på en annen måte er til ulempe, for eksempel skaper redsel eller angst, er jeg også klar over at dette er mislighold fra min side og den innvilgede tillatelsen kan bli trukket tilbake. I tvisttilfeller avgjør styret med partene hvorvidt en klage er berettiget.
 7. Denne erklæringen betraktes som en del av borettslagets ordensregler og leiekontrakten. Brudd på erklæringen blir å betrakte som mislighold av leiekontrakten.
 8. Det skal meldes til styret når andelseier ikke lenger har dyr.

Søknad

Søknaden sendes på e-post helgedal.brl@mittvbbl.no og må inneholde:

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Telefon
 • Type dyr

Skal du ha fest eller selskap?
Vi minner om at det i følge ordensreglene skal være ro om natten mellom kl. 2300 og 0600.

Varsle gjerne din naboer.

Helgedal borettslag har fem ulike planløsninger:

A: 4 rom og kjøkken

 • 117 m2 bruttoareal
 • 1. etasje: vinkelstue, kjøkken med spiseplass, adskilt toalett og vaskerom
 • 2. etasje: 3 soverom, bad, bod og gang
 • Last ned planløsning A

AD: 4 rom og kjøkken

 • 117 m2 bruttoareal
 • 1. etasje: vinkelstue, kjøkken med spiseplass, adskilt toalett og vaskerom
 • 2. etasje: 3 soverom, bad, bod og gang
 • Last ned planløsning AD

B: 4 rom og kjøkken

 • 112 m2 bruttoareal
 • 1. etasje: vinkelstue, kjøkken med spiseplass, adskilt toalett og vaskerom
 • 2. etasje: 3 soverom, bad, bod og gang
 • Last ned planløsning B

C: 3 rom og kjøkken

 • 99 m2 bruttoareal
 • 1. etasje: 2 soverom, hall, bod og bad/WC
 • 2. etasje: Kjøkken og stue med åpen planløsning, separat vaskerom
 • Last ned planløsning C

D: 2 rom og kjøkken

 • 59 m2 bruttoareal
 • Leiligheten er på et plan og består av stue med åpent kjøkken, 1 soverom, bod og bad/WC/vaskerom
 • Last ned planløsning D

E: 5 rom og kjøkken

 • 127 m2 bruttoareal
 • 1. etasje: gjennomgående stue, kjøkken med spiseplass, bod, adskilt bad og WC
 • 2. etasje: 4 soverom, bad, bod og gang
 • Last ned planløsning E

Skal du sette opp trampoline på din andel?

Da må du:

 1. Informere og få det godkjent av naboene dine
 2. Søke styret på skjemaet nedenfor

Vilkårene for å sette opp trampoline er:

 1. Trampolinen skal monteres i henhold til bruksanvisningen.
 2. Kontakt forhandleren hvis du er i tvil om hvordan bruksanvisningen skal forstås.
 3. Sjekk og test trampolinen etter montering. Sørg for at stropper, fester og kantpute er forsvarlig montert.
 4. Ha god plass over og rundt trampolinen og sørg for å plassere den på et plant underlag, helst med noe støtdempende effekt.
 5. Fest trampolinen til underlaget hvis det er fare for at vinden kan ta tak i den.
 6. Skader som skulle oppstå på grunn av feil ved montering eller mangelfull festing til bakken av trampolinen er andelseiers ansvar.
 7. Voksne bør vurdere ferdighet og følge med når barn hopper.
 8. Andelseier bør lage klare regler for antall barn samtidig på trampolinen. Det ideelle er kun én. Vær oppmerksom på at faren for skader øker med økende antall personer på trampolinen samtidig og særlig ved ulik vekt mellom deltagerne.
 9. For å forhindre at barn bruker trampolinen når voksne ikke er tilstede, bør den dekkes til/sikres når den ikke er i bruk.
 10. Andelseier er ansvarlig for ettersyn og vedlikehold av trampolinen. Sjekk fjærer, kantpute etc. har noe røket eller blitt ødelagt skal dette utbedres før den tas i bruk igjen.
 11. Unngå å hoppe på trampolinen når den er våt.
 12. Vær oppmerksom på at salto på trampoline, kan medføre en stor risiko for alvorlige nakkeskader.
 13. Det er påbudt med sikkerhetsnett.
 14. Da det lett forekommer en del støy i forbindelse med bruk av trampolinen må man passe på at den ikke er til sjenanse for andre beboere, spesielt ved helligdager, dager som naboer har ute selskaper eller etter kl. 20:00 på kvelden.
 15. Brudd på vilkårene er å anses som et brudd på lagets vedtekter og er således et mislighold. Ved et mislighold kan innvilget tillatelse for trampoline bli trukket tilbake

Søknad

Søknaden sendes på e-post helgedal.brl@mittvbbl.no og må inneholde:

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Telefon
 • Erklæring fra nærmeste naboer er informert og har godkjent at trampolinen kan settes opp

Borettslaget har eget fibernett og borettslaget har en avtale med Canal Digital på TV og internett.
Pakken heter komplett 50.

Dekoder og bredbåndsruter tilhører borettslaget/Canal Digital og skal følge leiligheten ved eierskifte.

Nettvern

Nettvern er et filter som ligger i selve Telenor-nettet, og som stopper deg hvis du er i ferd med å gå inn på en side som inneholder virus, svindelforsøk eller annen skadelig programvare. Nettvern er inkludert for alle kunder som har bredbånd fra Telenor og aktiveres på Mine sider.

Les mer

Sikkerhetspakke

Sikkerhetspakke til deg og beboerne

Sammen med bredbåndet får du og beboerne tilgang til en av verdens beste sikkerhetspakker til pc-en. Den beskytter mot virus, Internett-ormer, phishing, ID-tyveri og andre ondsinnede programmer man kan bli utsatt for på nett. For å laste ned den inkluderte lisensen må hver enkelt beboer logge inn på Mine sider.

Les mer

Søknad og avtale om oppsetting av varmepumpe

Det er lov til å installere varmepumpe i Helgedal borettslag. Installering skal skje på følgende vilkår som aksepteres av andelseier ved innlevering av søknadskjema:

Vilkår

 1. Søknad om installering med forslag til plassering og angivelse av type varmepumpe/støynivå skal være godkjent av styret før installering.
 2. Varmepumpens plassering skal være godkjent av styret.
 3. Det skal benyttes fagpersonell ved montering med f-gass sertifikat. Det skal monteres et hus over varmepumpen, rør og ledninger skal legges i kanaler.
 4. Andelseier er ansvarlig for at varmepumpen ikke er til sjenanse for naboer eller er skjemmende på bygningen. Dette gjelder ved plassering, utseendemessig og ved støy.
 5. I utgangspunktet bør man velge en varmepumpe der byggeforskriftens støykrav blir oppfylt uten spesielle tiltak. Varmepumper som skal monteres i Helgedal Borettslag skal ikke overstige 60dB i lydeffektnivå (LwA). Søker må dokumentere at aktuell varmepumpe er innenfor denne grenseverdien, før installering.
 6. Alle kostnader vedr. vedlikehold bæres av andelseier. Borettslaget kan pålegge vedlikehold eller fjerning hvis pumpen etter pålegg fortsatt er til sjenanse.
 7. Ved fjerning av varmepumpen skal eventuelle skader på bygning utbedres av andelseier.
 8. Hvis pålegg fra borettslaget ikke etterkommes, kan borettslaget fjerne pumpen for andelseiers regning.
 9. Skade på bygning som kan påbevises kommer fra varmepumpe må eier/andelseier dekke
 10. Ved salg av boligen er andelseier forpliktet til å videreformidle informasjonen i denne avtale til ny andelseier.

Søknad

Søknaden sendes på e-post helgedal.brl@mittvbbl.no og må inneholde:

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Telefon
 • Erklæring fra nærmeste naboer om at varmepumpen kan settes opp

Melding av skader?

Skader kan meldes inn til styret på helgedal.brl@mittvbbl.no

Skriv gjerne HVOR og NÅR skaden har oppstått, og legg gjerne ved bilder så vil styret ta kontakt for en befaring.

Fant du ikke det du lette etter?

Ikke nøl med å ta kontakt